Privacystatement

PRIVACYBELEID VAN EHBO VERENIGING HOOGERHEIDE

In dit document wordt uiteengezet hoe de EHBO Vereniging Hoogerheide (hierna te noemen: “de Vereniging”) omgaat met persoonsgegevens die zij verwerkt in relatie tot het opleiden van eerstehulpverleners en het geldig houden van de EHBO-kwalificaties van de bij de Vereniging aangesloten gediplomeerde eerstehulpverleners (de “leden”), alsmede de gegevens van personen die een opleiding volgen bij de Vereniging maar daarvan geen lid zijn en van haar donateurs.

Tevens wordt beschreven hoe de Vereniging omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.ehbo-hoogerheide.nl (hierna te noemen: “de website”) en/of andere openbare media (Facebook).

INLEIDING

De EHBO Vereniging Hoogerheide waardeert het vertrouwen dat u in de Vereniging stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De Vereniging respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

WET- EN REGELGEVING

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet geldt nog tot 25 mei 2018. Vanaf dan is de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de opleiding tot eerstehulpverlener en het bijbehorende examinering en certificering door het Oranje Kruis dient u uw NAW(Naam, Adres & Woonplaats)-gegevens, e-mailadres, geslacht en geboortedatum te verstrekken.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Certificering en her-certificering door het Oranje Kruis
  • Bijhouden van een bestand van diploma- en certificaathouders voor het bewaken van de geldigheid van diploma’s en certificaten

In het kader van de ledenadministratie worden door de Vereniging aanvullend de volgende gegevens van de bij haar aangesloten leden geregistreerd: uw telefoonnummer en/of het mobiele telefoonnummer, het jaar waarin het lidmaatschap is aangevangen, het diplomanummer waarmee de eerstehulpverlener bekend is bij het Oranje Kruis, het registratienummer waarmee het verenigingslid bekend is bij onze koepelorganisatie (EHBO Noord Brabant), de datum tot wanneer het diploma en eventuele deelcertificaten geldig is en de mogelijke functie binnen de Vereniging.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Om overeenkomsten tussen u en de Vereniging uit te voeren
  • Om u op de hoogte te brengen van nieuws en/of nieuwe ontwikkelingen waarvan de Vereniging meent dat het van belang is voor de eerstehulpverlener

BEHEER EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uit hoofde van zijn/haar functie, is de secretaris van de Vereniging verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van de gegevens die bij de Vereniging zijn opgeslagen. In geval van een langdurige absentie van de secretaris, kan door het bestuur een waarnemer worden aangesteld die de taken van de secretaris tijdelijk kan en mag vervullen.

DE VERENIGING VERSTREKT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

  • U hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
  • Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u eerder gesloten overeenkomst
  • Indien de verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De Vereniging bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden waarvoor uw gegevens worden geregistreerd, tenzij de gegevens langer bewaard moeten blijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is mede afhankelijk van de aard van de gegevens, maar in het algemeen mag gesteld worden dat de termijn maximaal twee jaar bedraagt na het beëindigen van het lidmaatschap.

INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

U kunt kennisnemen van de gegevens die de Vereniging over u registreert door schriftelijk of via een e-mail een verzoek in te dienen bij de secretaris van de Vereniging. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (waarbij uw burgerservicenummer onleesbaar is gemaakt en uw pasfoto is afgeschermd). Indien de gegevens onjuist en/of onvolledig is, kunt u de Vereniging verzoeken om deze aan te passen.

PRIVACYBELEID VAN DERDEN

Het privacybeleid van de Vereniging is niet van toepassing op websites van anderen, die door middel van links met de website zijn verbonden. De Vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de manier waarop anderen omgaan met uw persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit document kan, indien noodzakelijk, door ons worden aangepast. De meest actuele versie van het privacybeleid is steeds te vinden op de website van de Vereniging.